v tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án KHKT và giáo dục STEM trong trường THCS năm học 2018-2019

Tháng Mười 30, 2018 10:25 sáng
UBND HUYỆN VỤ BẢNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /PGDĐT-THCS                                   Vụ Bản, ngày 29 tháng 10 năm 2018

V/v tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá

dự án KHKT và giáo dục STEM trong trường THCS

năm học 2018-2019

 

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

 

Thực hiện công văn số 1418/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2018 của  Sở GDĐT Nam Định, về việc tập huấn về giáo dục STEM và kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án KHKT của học sinh trung. Phòng GDĐT huyện Vụ Bản tổ chức tập huấn tới cán bộ, giáo viên những nội dung đã tiếp thu tại lớp tập huấn của Sở GDĐT, kế hoạch tập huấn cụ thể như sau:

  1. Thành phần: mỗi  trường THCS gồm

– 01 lãnh đạo trường phụ trách Cuộc thi KHKT và giáo dục STEM

– 02 giáo viên hướng dẫn học sinh tham dự Cuộc thi KHKT và Ngày hội STEM

  1. Thời gian: từ 13 giờ 45 phút các ngày 30 tháng 10 năm 2018
  2. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản
  3. Nội dung:

– Tập huấn về NCKH, về giáo dục STEM

– Triển khai, thống nhất kế hoạch tổ chức Ngày hội STEM và Cuộc thi KHKT cấp huyện, tham dự thi cấp tỉnh.

Nhận được công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS phân công cán bộ quản lí, giáo viên nghiên cứu các loại tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham luận và tham dự lớp tập huấn đầy đủ, đúng giờ.

    Nơi nhận:                                                                                      Q.TRƯỞNG PHÒNG

    – Như kính gửi                                                                      

– Lưu THCS

 

 

 

 

 

 

Vũ Hữu Mai