tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2018-2019

Tháng Mười 26, 2018 10:29 sáng

26

UBND HUYỆN VỤ BẢNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 548/PGDĐT-THCS                                   Vụ Bản, ngày 25 tháng 10 năm 2018

V/v tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện

năm học 2018-2019

 

 

Kính gửi: Hiệu tr­ưởng các trư­ờng trung học cơ sở

Thực hiện công văn số 1316/SGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2018 của Sở GDĐT Tỉnh Nam Định về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2018-2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện cấp huyện năm học 2018-2019 như­ sau:

 I . Mục đích, yêu cầu

            1 . Mục đích của Hội thi

– Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, tổ chức lớp học, khai thác và sử dụng phương tiện thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ lên lớp. .

– Tạo điều kiện để giáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm hay, những bài giảng tốt của đồng nghiệp, qua Hội thi cán bộ giáo viên các trường THCS rút kinh nghiệm để nhân rộng điển hình tiên tiến.

– Từ Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện đánh giá đ­ược hoạt động chuyên môn của các nhà trư­ờng, trình độ tay nghề của giáo viên; qua Hội thi Giáo viên dạy giỏi, chọn được những giáo viên giỏi tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019 và tham gia mạng l­ưới cốt cán chuyên môn của cấp THCS.

 1. Yêu cầu Hội thi

– Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng có tác dụng khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

– Giờ dạy phải thể hiện được vai trò chủ đạo của thầy, phát huy tính tích cực của học sinh trong các hoạt động học tập, tiếp thu kiến thức, thực hành, vận dụng, liên hệ, mở rộng nâng cao.

– Sử dụng các thiết bị dạy học một cách hợp lí, áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của giờ lên lớp.

 1. Hội thi GVDG trung học cơ sở cấp huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi GVDG trung học cơ sở năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

 1. Đơn vị, đối tượng, điều kiện dự thi:

– Mỗi trường THCS là 01 đơn vị dự thi.

– Đối tượng: Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS, đạt danh hiệu GVDG cấp trường được chọn từ Hội thi GVDG cấp trường.

– Điều kiện: Giáo viên tham gia Hội thi phải là những giáo viên có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên (kể cả thời gian tập sự), có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lí lớp học, được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao và được lãnh đạo nhà trường xác nhận.

 1. Môn, khối thi: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, GDCD khối 7 và khối 8.

 

 1. Số lượng giáo viên tham dự Hội thi:

– Mỗi trường chọn cử 4 giáo viên, tham dự thi các môn Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, GDCD, trường lập danh sách và nộp về phòng GDĐT vào 14 giờ ngày 05/11/2018.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào danh sách giáo viên các tr­ường THCS đăng kí sẽ chọn cử giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đảm bảo tính hợp lí, cân đối trong các bộ môn. (Mỗi trường sẽ có ít nhất 2 giáo viên tham gia Hội thi; những trường nhiều lớp, đông giáo viên có thể tăng thêm giáo viên tham gia Hội thi, khi lập danh sách các trường lập theo thứ tự đề nghị giáo viên và môn mà trường tham gia Hội thi).

 1. Nội dung thi, hình thức thi:

Mỗi giáo viên tham gia hội thi phải thực hiện những nội dung sau:

 1. Có 01 báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần đây hoặc mới viết để chấm;
 2. Tham dự một bài kiểm tra năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, thi viết (theo cấu trúc đính kèm)
 3. Thực hành dạy 1 tiết thuộc lớp 7 và lớp 8 (theo phân phối chương trình năm học 2011-2012); tiết này đã bốc thăm, là tiết học đầu tiên được giảng dạy cho học sinh lớp đó.

– Tiết dạy được bốc thăm trước khi dạy 1 tuần.

– Giáo viên bốc thăm lớp dạy trước buổi dạy, phòng GD ĐT sẽ cung cấp thông tin về lớp dạy

 1. Thuyết trình trước BGK và giáo viên bộ môn về các vấn đề liên quan đến tiết dạy trên, cụ thể là:

– Nội dung thuyết trình:

+ Mục tiêu bài dạy và ý tưởng xây dựng kế hoạch nhằm đạt mục tiêu;

+ Giải thích làm rõ ý tưởng tổ chức các hoạt động dạy học cho học sinh trong tiết dạy theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá;

+ Định hướng các hoạt động của học sinh trong tiết dạy để chủ động tiếp nhận kiến thức, thực hành kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh;

+ Tự đánh giá về tiết dạy của mình: Mục tiêu đã đạt được, những hạn chế, hướng khắc phục.

– Nội dung câu hỏi:

+ Về nội dung tiết dạy;

+ Về một số chủ đề như: Xây dựng chủ đề môn học, Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tự học, bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn…

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi:

– Địa điểm: trường THCS Kim Thái

– Thời gian: từ ngày 13/11/2018 đến 15/11/2018

– Khai mạc Hội thi: 13 giờ 30 phút ngày 13/11/2018

 1. Đánh giá nội dung thi của giáo viên:

– Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được chấm theo thang điểm 10 được 2 giám khảo chấm dộc lập.

– Bài thi năng lực được đánh giá bằng thang điểm 10 theo hướng dẫn chấm thi của Ban đề thi, do 2 giám khảo chấm độc lập.

– Bài thi giảng được đánh giá theo công văn 5555/THPT ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở GDĐT (gửi kèm). Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm độc lập, chấm theo thang điểm 20.

– Bài thuyết trình được đánh giá bằng thang điểm 10

– Điểm mỗi nội dung thi là điểm trung bình cộng của các giám khảo

– Điểm của mỗi giáo viên là tổng điểm của các nội dung thi.

– Giáo viên đạt GVDG cấp huyện nếu đạt các yêu cầu sau:

+ Báo cáo SKKN hoặc NCKHSPƯD đạt từ 6,0 điểm trở lên

+ Bài kiểm tra năng lực đạt từ 8,0đ trở lên

+ Bài thi giảng đạt từ 17,0đ trở lên

+ Bài thuyết trình đạt từ 8,0đ trở lên.

 1. Xếp hạng toàn đoàn:

Xếp hạng toàn đoàn các đơn vị dự thi ưu tiên theo thứ tự sau:

– Số giáo viên đạt loại giỏi của mỗi đơn vị

– Điểm trung bình của các giáo viên dự thi

– Điểm trung bình các tiết thực hành giảng dạy

– Điểm trung bình bài thi năng lực

Lưu ý: Các đơn vị không đủ số giáo viên dự thi, nội dung thi của giáo viên đó được tính là 0 điểm.

 1. Sử dụng kết quả Hội thi:

– Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá thi đua đối với các đơn vị và cá nhân. Danh hiệu GVDG là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

– Trưởng phòng GDĐT cấp giấy chứng nhận cho giáo viên tham dự Hội thi đạt GVDG, tặng cờ cho các đơn vị đạt thành tích cao trong Hội thi.

– Qua Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện chọn những giáo viên xuất sắc tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019.

 1. Hồ sơ dự thi:

– Danh sách Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, giáo viên đăng kí tham dự theo mẫu đính kèm.

– Giáo án, sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh máy nộp bản in và cóp đĩa nộp cho Ban tổ chức trước khi vào Hội thi.

Để Hội thi GVDG huyện năm học 2018-2019 đạt kết quả tốt, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các tr­ường THCS trong huyện và trường đặt địa điểm Hội thi có kế hoạch thực hiện tốt các nội dung trên.

  Nơi nhận:                                                                                                   Q.TRƯỞNG PHÒNG

    – Như kính gửi                                                                       

– Lưu VT,THCS

 

 

(đã kí)

 

 

Vũ Hữu Mai

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ THAM GIA HỘI THI GDVG

năm học 2018-2019

 

 

Trưởng đoàn:

Phó trưởng đoàn:

 

STT Họ và tên giáo viên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Đăng kí tham dự Hội thi môn, lớp Ghi chú

                                                                        Vụ Bản, ngày  05 tháng 11 năm 2018

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (kí tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ BẢN

 

LỊCH TỔ CHỨC HỘI THI GVDG CẤP THCS, NĂM HỌC 2018-2019

 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Thành phần/ người phụ trách
14 giờ,ngày 05/11/2018 Nộp danh sách đoàn cán bộ, giáo viên đăng kí tham gia Hội thi GVDG Phòng Giáo dục và Đào tạo Người nhận: ĐC Phạm Văn Vinh
8 giờngày 07/11/2018 Họp lãnh đạo các trường để bốc thăm bài và thống nhất một số nội dung tại Hội thi Phòng Giáo dục và Đào tạo Ban tổ chức Hội thi
14 giờngày 13/11/2018  – Khai mạc Hội thi- Các trường nộp SKKN,    NCKHSPƯD

– Giáo viên làm bài thi năng lực.

 

Trường THCS Kim Thái Ban tổ chức, Giám khảo, Thư kí, lãnh đạo và các giáo viên tham gia Hội thi
Ngày 14/11/2018 – 6h 30 bốc thăm dạy tiết 1- Từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ: thi dạy theo TKB

– Chấm  SKKN, NCKHSPƯD

Trường THCS Kim Thái Ban tổ chức, Giám khảo, Thư kí, lãnh đạo và các giáo viên  tham gia Hội thi
– 13h 15 phút bốc thăm dạy tiết 5- Từ 14 giờ đến 17 giờ: thi dạy theo TKB.

– Thuyết trình các tiết dạy

– Chấm  SKKN, NCKHSPƯD

Trường THCS Kim Thái Ban tổ chức, Giám khảo, Thư kí, lãnh đạo và các giáo viên  tham gia Hội thi
Ngày 15/11/2018 – 6h 30 bốc thăm dạy tiết 1- Từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ: thi dạy theo TKB

– Chấm  SKKN, NCKHSPƯD

– Thuyết trình các tiết dạy

Trường THCS Kim Thái Ban tổ chức, Giám khảo, Thư kí, lãnh đạo và các giáo viên  tham gia Hội thi
– Từ 14 giờ đến 17 giờ:- Thuyết trình các tiết dạy

– Tổng hợp kết quả Hội thi

 

Trường THCS Kim Thái Ban tổ chức, Giám khảo, Thư kí, lãnh đạo và các giáo viên  tham gia Hội thi

                                                                                               BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤU TRÚC BÀI THI NĂNG LỰC 

Thời gian: 90 phút

Thang điểm: 10,00

Hỡnh thức thi: Tự luận kết hợp trắc nghiệm

 

 1. Phần chung (3,0 điểm): Dành cho tất cả giáo viên dự thi

– Kiểm tra hiểu biết và cách vận dụng Điều lệ trường Trung học (trong đó chú trọng nội dung các Điều 27, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41); Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học (trong đó chú trọng nội dung các Điều 4, 13, 15, 18) trong những tỡnh  huống cụ thể (2,0 điểm).

– Hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (1,0 điểm).

 1. Phần riêng (7,0 điểm): Dành cho giáo viên từng bộ môn

Kiểm tra năng lực chuyên môn thông qua: Trỡnh bày lời giải hoặc phương pháp giải, hướng dẫn giải một số bài tập, nội dung lý thuyết; thiết kế hoạt động dạy và học hoặc thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo 4 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao) với một đơn vị kiến thức cho trước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY

( theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT)

 Họ tên giáo viên dạy: ……………………… ……………

Đơn vị: Trường THCS………………………………..Phũng GDĐT: ………………………

Môn dạy:……………….Tên bài dạy: ……………………………………………

Tiết thứ:……… Ngày: ……/…./………; Lớp………………………………………

Họ và tên giám khảo:……………………………, chức vụ: ………………………….

Diễn biến trên lớp Nhận xét, đánh giá

    

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TIẾT DẠY

Nhận xét chung về tiết dạy (ưu điểm, nhược điểm chính):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung Các yêu cầu Điểm tối đa Điểm đánh giá
Kế hoạch và tài liệu dạy học(4,0 điểm) 1 Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng 1,0
2 Mức độ rừ ràng của mục tiờu, nội dung, kỹ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập 1,0
3 Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh 1,0
4 Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, trong quá trỡnh tổ chức hoạt động học của học sinh 1,0
Tổ chức hoạt động học cho học sinh(8,0 điểm) 5 Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hỡnh thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 2,0
6 Khả năng theo dừi, quan sỏt, phỏt hiện kịp thời những khú khăn của học sinh 2,0
7 Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 2,0
8 Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trỡnh thảo luận của học sinh 2,0
Hoạt động của học sinh(8,0 điểm) 9 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp 2,0
10 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập 2,0
11 Mức độ tham gia tớch cực của học sinh trong trỡnh bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 2,0
12 Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 2,0
Điểm tổng cộng 20
 Xếp loại  

Nam Định, ngày …  tháng …. năm ….

                                                                                     Giám khảo