Thời khóa biểu

Tháng Mười Một 5, 2018 4:31 chiều
Thứ Tiết Lớp 9A

CN: Trúc

Lớp 9B

CN: Xuân

Lớp 8A

CN:  Dung

Lớp 8B

CN:  Châm

Lớp 8C

CN:Thúy

Lớp 7A

CN: Hiền

Lớp 7B

CN: Thu

Lớp 7C

CN: Huyền

Lớp 6A

CN: Thủy

Lớp 6B

CN: V.Anh

GV nghi
Hai 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  

 

 

 

 

 

2 Anh -Châm Toán -Huyền Văn– Dung Văn – Xuân Toán -Thúy Anh –Hằng Toán-Hiền Văn – Thu Toán-Thủy Họa-V.Anh
3 Văn-Trúc Văn – Xuân Sinh-Hằng Toán -Tình TD – Bằng Toán-Hiền Anh –Hằng Toán -Huyền GDHoàn Sử – Liệp
4 – Vân Anh -Châm Toán -Tình Sinh-Hằng HóaChương Tin-Hường TD – Bằng Anh –Hằng Sử – Liệp Địa –Thuấn
5 Trúc -Xuân :  Dung -Châm – Thúy -Hiền -Thu Huyền -Thủy -V.Anh
Ba 1 Văn-Trúc Toán -Huyền Anh -Châm – Vân Văn– Dung Sinh-Hằng Văn – Thu Sử – Liệp Anh – Toán-Thủy Vân Anh

Xuân, Hiền

2 Toán -Thúy Địa –Thuấn – Vân Toán -Tình Anh -Châm Văn-Trúc Văn – Thu Toán -Huyền Văn-Hoàn Anh –
3 Địa –Thuấn Sinh-Hằng Toán -Tình Anh -Châm GD Dung Văn-Trúc Sử – Liệp TD – Bằng CN – Hoàn Tin-Hường
4 Sinh-Hằng HóaChương CN -Tình TD – Bằng – Vân Sử – Liệp Tin-Hường Nhạc-Tám Địa –Thuấn Văn-Hoàn
5 HóaChương CN – Vân Sử – Liệp GD-Dung

 

CN -Tình TD – Bằng Sinh-Hằng Tin-Hường    
1 Văn-Trúc Văn – Xuân Văn– Dung Anh -Châm Toán -Thúy Sử – Liệp Địa –Thuấn Sinh-Hằng Toán-Thủy Anh – Thu, Tình, Hoàn
2 TD – Bằng Văn – Xuân Nhạc-Tám Sinh-Hằng Văn– Dung Địa –Thuấn Tin-Hường Sử – Liệp TD – Đào SinhChương
3 Toán -Thúy TD – Bằng HóaChương Sử – Liệp Anh -Châm Toán-Hiền Anh –Hằng Tin-Hường Anh – Toán-Thủy
4 – Vân GD -V.Anh Anh -Châm Nhạc-Tám TD – Bằng Văn-Trúc Toán-Hiền Anh –Hằng SinhChương TD – Đào
5 GD -V.Anh – Vân TD – Bằng HóaChương Sử – Liệp Anh –Hằng CN– Hiền Địa –Thuấn Tin-Hường Nhạc-Tám

 

Năm 1 Văn-Trúc – Vân Văn– Dung Văn – Xuân Toán -Thúy Toán-Hiền Địa –Thuấn Văn – Thu TD – Đào SinhChương Thủy, Hà, Huyền, Tám
2 Văn-Trúc Anh -Châm Văn– Dung Văn – Xuân Sinh-Hằng Họa-V.Anh Toán-Hiền Văn – Thu Văn-Hoàn Tin-Hường
3 Toán -Thúy HóaChương Tin-Hường Toán -Tình Địa –Thuấn Sinh-Hằng TD – Bằng – Vân Họa-V.Anh Văn-Hoàn
4 Anh -Châm TD – Bằng Toán -Tình Tin-Hường Sử – Liệp – Vân Sinh-Hằng Địa –Thuấn SinhChương Văn-Hoàn
5 HóaChương Họa-V.Anh TD – Bằng Sử – Liệp Tin-Hường Địa –Thuấn – Vân Sinh-Hằng    
Sáu 1 Họa-V.Anh Văn – Xuân Địa –Thuấn HóaChương Sinh-Hằng Văn-Trúc CN -Hiền Toán -Huyền Toán-Thủy Anh –  Vân, Dung, Thúy Châm
2 Địa –Thuấn Toán -Huyền Sinh-Hằng TD – Bằng HóaChương Toán-Hiền Sử – Liệp CN -Hiền Văn-Hoàn Toán-Thủy
3 Sử – Liệp Địa –Thuấn HóaChương CN -Tình Nhạc-Tám Anh –Hằng Văn – Thu TD – Bằng Văn-Hoàn TD – Đào
4 Sinh-Hằng Sử – Liệp Toán -Tình Địa –Thuấn Họa-V.Anh TD – Bằng Nhạc-Tám Anh –Hằng Tin-Hường Văn-Hoàn
5 TD – Bằng Sinh-Hằng Sử – Liệp Họa-V.Anh CN -Tình Tin-Hường Anh –Hằng GD – Thu Nhạc-Tám CN – Hoàn
Bảy 1 CN – Vân Toán -Huyền GD-Dung Văn – Xuân Anh -Châm Nhạc-Tám Toán-Hiền Văn – Thu Anh – Toán-Thủy Chương Thuấn, LiệpTrúc N.Hường

Hằng, Bằng

2 TC – Hòa TC-Huyền CN -Tình Anh -Châm Toán -Thúy GD – Thu Họa-V.Anh CN– Hiền Toán-Thủy GDHoàn
3 Toán -Thúy Văn – Xuân Họa-V.Anh Toán -Tình Văn– Dung Toán-Hiền Văn – Thu Toán -Huyền – Vân CN – Hoàn
4 TC -Thúy TC – Hòa Anh -Châm CN -Tình Văn– Dung CN– Hiền GD – Thu Họa-V.Anh CN – Hoàn – Vân
5 SHL– Trúc SHL-Xuân SHL-Dung SHL-Châm SHL-Thúy SHL-Hiền SHL-Thu SHL-Huyền SHL-Thủy SHL-V.Anh