Thời khóa biểu

Thứ Tiết Lớp 9A CN: Trúc Lớp 9B CN: Xuân Lớp 8A CN:  Dung Lớp 8B CN:  Châm Lớp 8C CN:Thúy Lớp 7A CN: Hiền Lớp 7B CN: Thu Lớp 7C CN: Huyền Lớp 6A CN: Thủy Lớp 6B CN: V.Anh GV nghi Hai 1 Chào cờ Chào…